Υπερχρεωμενα Νοικοκυρια (ν. 3869/2010)

Το νομικό πλαίσιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά παρέχει την δυνατότητα αφενός να προστατέψετε την κύρια κατοικία σας από κατασχέσεις/πλειστηριασμούς και αφετέρου να ρυθμίσετε κατά τρόπο ευνοϊκό το σύνολο των οφειλών σας.

Ο ν. 3869/2010, όπως έχει διαμορφωθεί μετά από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις και ισχύει σήμερα, παρέχει την δυνατότητα σε πολίτες με οφειλές σε ιδιώτες και το Δημόσιο, να προχωρήσουν σε ρύθμισή τους και να προστατέψουν την περιουσία τους από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος τους.

Πλέον παρέχεται η δυνατότητα να ρυθμισθούν οφειλές τόσο προς ιδιώτες (τράπεζες, ΔΕΚΟ κλπ) όσο και προς το Δημόσιο (ΔΥΟ, ΕΦΚΑ κλπ), εφόσον όμως υπάρχει τουλάχιστον μια ιδιωτική οφειλή. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα, σε πολίτες με πολύ μικρές οφειλές και χωρίς ιδιωτική περιουσία, να προχωρήσουν σε ταχύτατη διαγραφή των οφειλών τους (α. 5Α ν. 3869/2010), δυνατότητα που το γραφείο μας τάχιστα αξιοποίησε, επιτυγχάνοντας μια από τις πρώτες συναφείς δικαστικές αποφάσεις πανελλαδικά και την πρώτη στην Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο, η υπαγωγή στον συγκεκριμένο νόμο ενέχει κινδύνους και απαιτείται εξειδικευμένη έρευνα στο ιστορικό της κάθε υπόθεσης, την περιουσιακή κατάσταση, τα εισοδήματα και τις οφειλές, ώστε να αποφευχθούν παραλείψεις ή παγίδες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών και εν γένει επιτηδευματιών, οι οποίοι υπό προϋποθέσεις δύνανται να υπαχθούν στον συγκεκριμένο νόμο, με την κάθε περίπτωση όμως να απαιτεί ad hoc έλεγχο.

Για τους λόγους αυτούς το γραφείο μας δεν προσφέρει απλώς το δικόγραφο του ν. 3869/2010 και την παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου, αλλά πολύ περισσότερο, πλήρη χειρισμό και καθοδήγηση με στόχο την ευνοϊκότερη δυνατή ρύθμιση για τον οφειλέτη με τον λιγότερο δυνατό κίνδυνο για την περιουσία του.