Κοινωνικη Ασφαλιση & Συνταξιοδοτικα

Οι διαφορές που προκύπτουν με τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης απαιτούν την μέγιστη δυνατή εξειδίκευση, δεδομένης της πολυνομίας και της περιπλοκότητας των διατάξεων.

Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες τόσο σε επίπεδο συμβουλής και υπολογισμού δικαιωμάτων (συντάξεις γήρατος, αναπηρίας κλπ) όσο και σε επίπεδο νομικής εκπροσώπησης ενώπιον των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (σύνταξη και υποστήριξη αιτήσεων, ενστάσεων κλπ) και των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων (προσφυγές, αγωγές κλπ).

Συχνά νομική παρακολούθηση σε τέτοιου είδους υποθέσεις καθίσταται αναγκαία, δεδομένων των συχνών λαθών κατά τον υπολογισμό των δικαιούμενων ποσών συντάξεων, επιδομάτων κλπ από τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά ακόμα και υπό το πρίσμα νομικών διατάξεων οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με το Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ και τις βασικές αρχές του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης.