Συμμορφωση με τον Κανονισμο Προστασιας Προσωπικων Δεδομενων (GDPR)

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, έφερε από τις 25-5-2018 ένα νέο, αυστηρότερο, θεσμικό πλαίσιο, υποχρεωτικό για όλους.

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει πλήρη ομάδα στελεχών, νομικών και πληροφορικών, εξειδικευμένων με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR - 2016/679), οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Διαθέτουμε συνεργάτες ικανούς για την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων του νέου θεσμικού πλαισίου, από νομική, τεχνική και εκπαιδευτική άποψη.


Με το δυναμικό μας αναλαμβάνουμε συνολικά το έργο της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό. Σε αυτό περιλαμβάνονται:

Eνημέρωση και συζήτηση με τη διοίκηση για τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και παράδοσης του έργου

Kαταγραφή υφιστάμενης κατάστασης, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται και συλλέγονται, διάγνωση των υφιστάμενων νομικών, τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ιδιαίτερα των τεχνικών λήψης, αποθήκευσης και μεταφοράς των προσωπικών δεδομένων και εντοπισμό των προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στα συστήματα του οργανισμού, σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή

Aξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης, εντοπισμό και καταγραφή των μη συμμορφώσεων προς τις απαιτήσεις του GDPR, εκτίμηση επικινδυνότητας φυσικών εγκαταστάσεων, καταγραφή και υπόδειξη των μέτρων που πρέπει να ληφθούν ώστε ο οργανισμός να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του GDPR από άποψη νομική και τεχνική

Σχεδιασμό υλοποίησης του έργου, ορισμό της ομάδας στελεχών του οργανισμού που θα εμπλακούν στο έργο, εκπαίδευση των εμπλεκομένων στελεχών και του προσωπικού στο GDPR για την εξοικείωση με τους όρους του Νέου Κανονισμού

Πιστοποίηση και παράδοση του έργου, διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία και διαβούλευση με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού στο σύστημα συμμόρφωσης του οργανισμού με το GDPR, όπως αυτό παραδοθεί

Υποστήριξη και παρακολούθηση κατά το πρώτο έτος εφαρμογής και υπηρεσίες υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO).