Μιχαήλ Β. Μήττας

Introduction

Δεκτή έγινε από Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης αγωγή πρώην εργαζομένου με αλλεπάλληλες συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου κατά διεθνούς οργανισμού που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στον τομέα της μετανάστευσης και των προσφύγων.

Μεταξύ των κυριότερων ζητημάτων που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το Δικαστήριο ήταν εν προκειμένω η ευθύνη του ελληνικού γραφείου του συγκεκριμένου οργανισμού βάσει του ελληνικού εργατικού δικαίου και η αναγνώριση ως ενιαίας εργασιακής σχέσης των αλλεπάλληλων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

Σύμφωνα με την υπ' αρ. 15741/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, το οποιο έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς μας, το γραφείο του συγκεκριμένου διεθνή οργανισμού που λειτουργεί στην Ελλάδα ασκεί εν τοις πράγμασι δημόσια εξουσία (σχετική με την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών), ιδρύθηκε με νόμο και λειτουργεί επομένως ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Τα χαρακτηριστικά αυτά όχι μόνο δεν απαλλάσσουν, αλλά αντίθετα κατοχυρώνουν, την εφαρμογή του ελληνικού νομικού συστήματος στις έννομες σχέσεις του (άρα και στις εργασιακές) ούτε βέβαια την δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Ως εκ τούτου, το εν λόγω εναγόμενο καταδικάστηκε στην καταβολή των συγκεκριμένων κονδυλίων που αιτούνταν ο ενάγων εντολέας μας, ο οποίος εργάζονταν σε αυτό ως διερμηνέας.