Μιχαήλ Β. Μήττας

Introduction

Δεκτές προσφυγές μας κατά του Δ. Θεσσαλονίκης για παραχώρηση θέσεων στάθμευσης σε μη δικαιούχα πρόσωπα

Δεκτές προσφυγές μας κατά του Δ. Θεσσαλονίκης για παραχώρηση θέσεων στάθμευσης σε μη δικαιούχα πρόσωπα

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατά την από 23-11-2020 συνεδρίασή της αποφάσισε κατά πλειοψηφία την παραχώρηση πέντε συνολικά δωρεάν κοινόχρηστων θέσεων στάθμευσης σε τρία τοπικά μέσα ενημέρωσης, σε μια ανώνυμο εταιρία, ιδιοκτήτρια γνωστής ΠΑΕ και σε ένα ΝΠΔΔ.

Κατά των αποφάσεων αυτών, προσφύγαμε, εκπροσωπώντας μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα οποία είχαν καταψηφίσει την συγκεκριμένη πρόταση, ενώπιον του αρμόδιου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. Εμπροθέσμως προβάλλαμε ως λόγους ακύρωσης την παράβαση ουσιώδους τύπου καθώς οι προσβαλλόμενες εκδόθηκαν χωρίς την προβλεπόμενη από το ν. 3852/2010 προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας δημοτικής κοινότητας (Α' Διαμέρισμα Δ. Θεσσαλονίκης), την αντίθεση των προσβαλλόμενων με την υπ' αρ. 1051/30-7-2018 κανονιστική πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, η οποία δεν προβλέπει την παραχώρηση θέσεων στάθμεσυσης στα συγκεκριμένα πρόσωπα, και την έλλειψη νόμιμης αιτιολογίας αφού καθόλου δεν αιτιολογήθηκε η κατ' εξαίρεση παραχώρηση των συγκεκριμένων θέσεων, οι οποίες μάλιστα παραχωρήθηκαν σε αντίθεση με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης έκανε δεκτές εν όλω τις πέντε συνολικά προσφυγές μας, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του Δήμου, με τους οποίους επιχειρήθηκε διασταλτική ερμηνεία της έννοιας του "κοινωφελούς χαρακτήρα" των δικαιούχων των συγκεκριμένων θέσεων. Κατά συνέπεια, οι προσβαλλόμενες πράξεις ακυρώθηκαν.

Μιχαήλ Β. Μήττας

Δικηγόρος παρ' Εφέταις, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής ΑΠΘ