Μιχαήλ Β. Μήττας

Introduction

Δεκτή αίτηση ακύρωσης για άδεια διαμονής που είχε απορριφθεί για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας

Δεκτή αίτηση ακύρωσης για άδεια διαμονής που είχε απορριφθεί για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας

Το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο έκανε δεκτή αίτηση ακύρωσης εντολέα μας κατά απόφασης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, η οποία είχε απορρίψει αίτηση ανανέωσης άδειας διαμονής αλλοδαπού για εργασία με την αιτιολογία ότι συνέτρεχαν στο πρόσωπό του λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης δύο ετών.

Ο εντολέας μας, είχε υποβάλλει ενώπιον της ΔΑΜ Θεσσαλονίκης αίτηση ανανέωσης της άδειας διαμονής του για εργασία στην Ελλάδα. Η ΔΑΜ Θεσσαλονίκης, κατόπιν σχετικού ερωτήματός της στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, έκρινε ότι στο πρόσωπο του αιτούντος συνέτρεχαν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, διότι ήταν εγγεγραμμένος στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών και το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν. Από την πράξη εγγραφής του προέκυπτε μεταξύ άλλων (διοικητικών απελάσεων), ότι ο εν λόγω είχε καταδικασθεί σε ποινή φυλάκισης δύο ετών για το αδίκημα της ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης.

Κατά των ως άνω καταθέσαμε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η κρίση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης δεν αιτιολογείται νομίμως, καθώς χώρησε υπέρβαση των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης, όπως αυτά οριοθετούνται, εν προκειμένω, από τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, εφόσον συνεκτιμηθεί η μακρόχρονη συμπεριφορά μου κατά την παραμονή μου στην χώρα, η προσωπική και οικογενειακή μου ζωή, οι περιστάσεις και ο χρόνος τέλεσης του αδικήματος και η προφανής έλλειψη κινδύνου για το κοινωνικό σύνολο. Για τους λόγους αυτούς έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης.

Στα πλαίσια της ίδιας διαφοράς είχε χορηγηθεί στον εντολέα μας προσωρινή διαταγή, βάσει της οποίας εκδόθηκε και προσωρινή ειδική άδεια διαμονής (λευκού τύπου), ενώ είχε γίνει δεκτή και η εκτέλεση αναστολής της προσβαλλόμενης απόφασης. Πλέον η ΔΑΜ Θεσσαλονίκης, έχοντας προχωρήσει σε ανάκληση της ακυρωθείσας απόφασής της, εξέδωσε βεβαίωση διαμονής (μπλέ τύπου) και αναμένεται η χορήγηση της άδειας διαμονής.