Μιχαήλ Β. Μήττας

Introduction

Δεκτή Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής

Δεκτή Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής

Τραπεζικό ίδρυμα προχώρησε σε δεύτερη κοινοποίηση διαταγών πληρωμής (η πρώτη είχε προηγηθεί προ ετών) από σύμβαση στεγαστικού δανείου προς εντολέα μας. Εντός λίγων εβδομάδων προέβη και σε κοινοποίηση κατάσχεσης και προγράμματος πλειστηριασμού κατά της κύριας κατοικίας του.

Δεδομένου ότι ο εντολέας μας δεν ήταν επιλέξιμος για κάποιον από τους τρέχοντες εξωδικαστικούς μηχανισμούς ρύθμισης οφειλών, προβήκαμε άμεσα σε ανακοπές κατά τόσο της κατάσχεσης όσο και των διαταγών πληρωμής. Επί της ανακοπής κατά της κατάσχεσης εκδόθηκε μη οριστική απόφαση, κατόπιν και δικού μας αιτήματος, έως την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου που ήταν αρμόδιο να εκδικάσει τις ανακοπές κατά των διαταγών πληρωμής.

Τελικώς, αμφότερες οι ανακοπές διαταγών πληρωμής έγιναν δεκτές από το Ειρηνοδικείο Αθήνας, καθώς έγινε δεκτός ο ισχυρισμός μας με τον οποίο αμφισβητήθηκε το ύψος της απαίτησης της Τράπεζας. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο δέχθηκε ότι ο όρος της δανειακής σύμβασης με τον οποίον μετακυλήθηκε η εισφορά του ν. 128/1975 στους εντολείς μας και επιτρέπονταν ο ανατοκισμός του, είναι παράνομος και, κατά συνέπεια, άκυρος. Δεδομένου δε ότι στο προσκομισθέν απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων της Τράπεζας δεν ήταν δυνατός ο διαχωρισμός των επιμέρους ποσών, όλα δε τα ποσά ενσωματώθηκαν στην απαίτηση για την οποία εκδόθηκαν οι διαταγές πληρωμής, η απαίτηση αυτή κατέστη μη εκκαθαρισμένη. Ως εκ τούτου, οι δύο διαταγές πληρωμής, βάσει των οποίων η Τράπεζα προέβη σε κατάσχεση, ακυρώθηκαν.

Το πλαίσιο ρύθμισης οφειλών κατά τα τελευταία έτη έχει καταστεί ιδιαίτερα ασφυκτικό, ιδίως για τα ιδιωτικά χρέη. Η δε κατάργηση του ν. 3869/2010 (εκτός των ήδη εκκρεμών υποθέσεων) περιορίζει εξαιρετικά τις διεξόδους βιώσιμης και αξιοπρεπούς ρύθμισης για τους δανειολήπτες. Ως εκ τούτου, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε περιπτώσεις ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, ιδίως ως προς τις σύντομες προθεσμίες άμυνας και τους βάσιμους νομικά λόγους που είναι δυνατό να προβληθούν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αναγκαστικής είσπραξης. Για τον λόγο αυτό συστήνουμε στους δανειολήπτες που βρίσκονται ή αναμένουν να βρεθούν σε παρόμοια κατάσταση, να απευθύνονται έγκαιρα σε δικηγόρο, προκειμένου να
οργανώσουν τα νομικά μέτρα που θα λάβουν για την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.