Μιχαήλ Β. Μήττας

Introduction

Residence of UK citizens in Greece, after Brexit

Residence of UK citizens in Greece, after Brexit

In accordance with UK triggering of art. 50 of the TFEU, the UK is about to cease being a member of the European Union.  This will affect EU citizens living in UK and UK citizens living in other EU member states. For the time being, the deadline for UK to ratify the Brexit deal and leave the EU is set on 31st of January 2020. In case of no ratification and no further extension of this deadline, the UK seems to be leaving the EU without a deal, which will further affect its citizens lives.

In case of a Brexit without deal, UK citizens living in Greece rights (most importantly the right of free movement) will be severely affected. According to law 4604/2019, art. 123 – 128, in case of no deal Brexit, UK citizens will keep the right to keep living in Greece only under certain circumstances:

  1. In case they have already registered or will register until 31-12-2020 as EU citizens living in Greece, they will preserve their right to stay, without other requirements, until 31-12-2020.
  2. In case they won’ t register and in any case after 31-12-2020, they need to swich to other than EU citizen status (that is third country national residence), which in Greece has certain requirements and provides different kinds of rights, depending on case.
  3. Special provisions are contained in the current legal frame for UK citizens with family relations with greek or EU citizens.Our legal firm, with profound undesranding of the exceptional situation UK citizens in Greece may face and with deep knowledge of the greek immigration law, is able to provide any assistance needed, all around Greece, in those kind of cases, either by advice or by following up and attending all competent public services. Given the usual delays of the greek public services and the strictness and complexity of the greek immigration law, early preparation regarding the preservation of legal residence and other rights (labour, business, real estate etc) in Greece is highly recommended.

Σε συνέχεια της ενεργοποίησης του α. 50 της ΣΛΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να παύσει να αποτελεί κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα επηρεάσει τους πολίτες της ΕΕ που κατοικούν στο ΗΒ και, αντίστροφα, τους πολίτες ΗΒ που κατοικούν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Προς το παρόν, η προθεσμία του ΗΒ να κυρώσει την συμφωνία αποχώρησης είναι η 31η Ιανουαρίου 2020. Σε περίπτωση μη κύρωσης και μη παράτασής της συγκεκριμένης προθεσμίας, φαίνεται ότι το ΗΒ θα αποχωρήσει χωρίς συμφωνία, το οποίο θα επηρεάσει περαιτέρω τους πολίτες τους.

Σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία, τα δικαιώματα των πολιτών ΗΒ που διαμένουν στην Ελλάδα (κυρίως το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας) θα επηρεαστεί σημαντικά. Σύμφωνα με το ν. 4604/2019, α. 123 – 128, σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία, οι πολίτες ΗΒ θα διατηρήσουν το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα, μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

  1. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταγραφεί ή θα καταγραφούν έως 31-12-2020 ως πολίτης ΕΕ που διαμένουν στην Ελλάδα, θα διατηρήσουν το δικαίωμα διαμονής τους έως τις 31-12-2020.
  2. Σε περίπτωση που δεν καταγραφούν αλλά και σε κάθε περίπτωση μετά τις 31-12-2020, οφείλουν να μεταπέσουν σε καθεστώς άλλο από τους πολίτες ΕΕ (ήτοι σε άδεια παραμονής πολίτη τρίτης χώρας), το οποίο στην Ελλάδα περιλαμβάνει πλήθος προϋποθέσεων και παρέχει διαφορετικά δικαιώματα, ανάλογα την περίπτωση.
  3. Ειδικές προβλέψεις περιλαμβάνονται στο τρέχον νομικό πλαίσιο σχετικά με πολίτες ΗΒ που διατηρούν οικογενειακούς δεσμούς με Έλληνες ή πολίτες ΕΕ.

Το δικηγορικό μας γραφείο, με βαθιά αντίληψη της εξαιρετικής κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι πολίτες ΗΒ στην Ελλάδα και με πλήρη γνώση του ελληνικού δικαίου αλλοδαπών, είναι σε θέση να παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή, ανά την επικράτεια, σε συναφείς υποθέσεις, είτε σε επίπεδο συμβουλής είτε σε επίπεδο ενεργειών ενώπιον των αρμοδίων υπηρεσιών. Δεδομένων των καθυστερήσεων που συχνά υπάρχουν στην λειτουργία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης αλλά και της αυστηρότητας και πολυπλοκότητας του νομικού πλαισίου του ελληνικού δικαίου αλλοδαπών, συνιστάται η έγκαιρη προετοιμασία όλων των κινήσεων που σχετίζονται με την διατήρηση της νόμιμης διαμονής και των λοιπών δικαιωμάτων (εργατικών, επιχειρηματικών, ιδιοκτησιακών κλπ) στην Ελλάδα.